Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ustęp 1 uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o powierzchni około 24 m2, położony w Trzebini Na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 688/57, 688/60 o łącznej powierzchni około 100 m2, położony w Trzebini w obrębie Małego Rynku, z przeznaczeniem na ogródek zabaw dla dzieci z niepublicznego żłobka w Trzebini - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/108, 1704/174, 1704/186, 1704/188, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00084739/3, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/168, 1704/178, 1704/180, 1704/182, 2486/1, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00030044/1, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1704/170, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00044715/7, położony wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Trzebini, z przeznaczeniem na wprowadzenie światłowodu o długości około 274 m do istniejącej kanalizacji teletechnicznej – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolami: KD8 – ulica dojazdowa, 3 KDD – droga publiczna - droga dojazdowa oraz 1 KDL – droga publiczna – droga lokalna.

§ 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • garaże:
  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 0,01 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • 274 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT
 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalonego na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku podlegać będzie corocznej waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Mirosław Cholewa