Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.08.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

 §1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 35 m2, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres od 1 października 2021 roku do 31 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 35 m2, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku – z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło”, w sezonie od 1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” oraz poza sezonem od 1 września 2022 roku do 30 września2022 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

  §2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz Uchwały Nr XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- działalność handlowa przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia):

30,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta:

6,60 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- zabudowa z wyłączeniem handlu przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło”

250,00 zł/miesiąc + 23% podatku VAT

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

  §3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

  §4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym conajmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

  §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

  §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk