Na podstawie

  • artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1372),
  • artykułu 13 ustęp 1 artykułu 28 artykułu 34 ustęp 1 punkt 3 oraz ustęp 6b artykułu 35 ustęp 1, 2 i 3 artykułu 37 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami),
  • artykułu 3 ustęp 1, 2, 3, 3a, 4 i artykułu 4 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1048)
  • oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XVII/205/VII/2016 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia,
  • Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XX/262/VII/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale numer XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia,
  • Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny numer 8 usytuowany w budynku numer 19 na Osiedlu Gaj w Trzebini wraz z udziałem w wysokości 466/10000 części w nieruchomości wspólnej, położonym na działce numer 765/254 o powierzchni 0,0807 ha obręb Siersza, objętej księgą wieczystą numer KR1C/00057622/2, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

§ 2.

Lokal mieszkalny numer 8 znajduje się w budynku wielorodzinnym numer 19 na Osiedlu Gaj w Trzebini, położonym na działce numer 765/254 o powierzchni 0,0807 ha obręb Siersza. Przedmiotowy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 34,89 m2, składającym się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdującym się na II piętrze. Obiekt jest budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, dwuklatkowym z poddaszem nieużytkowym, wybudowanym w 1954 roku.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofonową, internetową, centralnego ogrzewania oraz przewody kominowe i wentylacyjne.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 765/254 – obręb Siersza posiada prostokątny kształt, jest porośnięta roślinnością oraz jest zagospodarowana – utwardzone dojścia do budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

§ 3.

Dla przedmiotowej działki oznaczonej numerem 765/257 o powierzchni 0,0807 ha obrębu Siersza brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4.

Cena lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym na Osiedlu Gaj 19 w Trzebini wraz z udziałem w wysokości 466/10000 części w nieruchomości wspólnej, położonym na działce numer 765/254 o powierzchni 0,0807 ha obręb Siersza, została ustalona na kwotę: 86.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§ 5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§ 6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także n astronie internetowej www.trzebinia.pl .

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk