Na podstawie

  • artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372),
  • artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępu 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami),
  • uchwały numer XII/144/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę: teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 149 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) w sezonie od 01 czerwca do 31 sierpnia każdego roku oraz z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku, znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

§ 2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz Uchwały Nr XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
  • działalność handlowa na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia): 9,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
  • zabudowa z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton”: 3,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk