Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372) oraz artykuł 13 ustęp 1 i artykuł 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna, składającą się z działki o numerze geodezyjnym 58/4 o powierzchni 0,0685 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00040240/8, zabudowanej budynkiem Domu Gromadzkiego w Trzebini, położonym w Trzebini przy ul. 1 Maja 97 oraz z działki o numerze geodezyjnym 59/4 o powierzchni 0,0406 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00041647/8, w celu realizacji zadań statutowych w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, na okres 3 lat.

§ 2.

Teren wymieniony w paragrafie 1 niniejszego zarządzenia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, ulica Narutowicza 10. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk