Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z 20 sierpnia 2021 r., znak: DOA.7110.82.2021.JOO/ROS inwestycji pn.: Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia:

  • o uchyleniu zaskarżonej decyzji Wojewody Małopolskiego z 5 lutego 2021 r., Nr 5/BZ/2021, znak: WI-XI.7840.1.91.2020 w części w jakiej zatwierdza ona projekt budowlany i udziela PERN S.A. pozwolenia na budowę rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid. 20, 70, 71/1, 72/2, 73 położonych w miejscowości Międzygórze, gmina Bolesław, i w tej części o umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji;
  • o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wojewody Małopolskiego z 5 lutego 2021 r., Nr 5/BZ/2021, znak: WI-XI.7840.1.91.2020 w części dotyczącej działek nr ewid. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 604/1, 605, 616, 68/1, 68/4, 69, położonych w miejscowości Międzygórze, gmina Bolesław, oraz działki nr 2601/1, obr. Stare Bukowno.

Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 20 sierpnia 2021 r., znak: DOA.7110.82.2021.JOO/ROS jest ostateczna. Strona może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42. Wysokość wpisu od skargi na niniejszą decyzję wynosi 500 zł. Strona ma prawo ubiegać się w Sądzie o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 10 ust. 1 Specustawy);
  • na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu MiastaTrzebini, Urzędu Miejskiego w Bukownie, Urzędu Gminy Bolesław (art. 10 ust 1 Specustawy);
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim (10 ust. 1 Specustawy).

Pobierz treść tego obwieszczenia w formacie .pdf