Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.1, w sprawie poinformowania stron postępowania, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął zawieszone postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od nastepnego dnia po dniu, w którym upubliczniono zawiadomienie.

Z treścią zawiadomienia strony postepowiania mogą się zapoznać w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w Urzędzie Gminy Boronów, Urzędzie Miejskim w Woźnikach, Urzędzia Miasta i Gminy Koziegłowy, Urzędzia Miasta i Gminy Siewierz, Urzędzie Miasta Sławkowa, Urzędzie Miasta Poręba, Urzędzie Miejskim w Łazach, Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Urzędzie Gminy Bolesław, Urzędzie Miejskim w Bukownie, Urzędzie Miasta w Trzebini lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa.