Na podstawie art. 401 ust. 7ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.624z późn.zm./ w związku z art. 49 i art. 10 § 1 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.735/ obwieszcza się, iż zostało na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Dominika Skupienia, wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach nr 1558/5, 1579/1, 1558/1 obręb Trzebionka, jednostka ewid. Trzebinia w związku z przebudową gazociągu wysokiego ciśnienia.

Dokumentacja w sprawie znajduje się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój nr 113.

Z zebranym materiałem dowodowym można zapoznać sięw siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój nr 113, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi Michalina Warzecha, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ewentualne wnioski iuwagi do sprawy można składać drogą pocztową a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organuw terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące w/w sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Zgodnie z art. 401 ust. 4ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624z późn. zm./ zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane stronom do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, UM w Trzebini, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Znak: KR.ZUZ.2.4210.432.2021.MiW