Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek osoby reprezentującej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie:

  • wygaszenia w części decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29.09.2011 r., znak SR-IV.7322.1.127.2011.JP w punkcie II.  udzielającą Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.
    ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu Stacji Elektroenergetycznej Siersza za pomocą systemu skrzynek rozsączających do ziemi w ilości maksymalnej: 16 l/s.
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie do gruntu za pośrednictwem istniejącego zespołu skrzynek rozsączających zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/77, obręb Czyżówka, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, wód opadowych lub roztopowych pochodzących
    z terenu stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Siersza w Czyżówce przy ul. Długiej 111.

Znak: GL.ZUZ.2.4210.591.2021.AK