Zarządzenie numer 0050.256.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.09.2021 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372) oraz artykuł 13 ustęp 1 i artykuł 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie teren położony w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10, stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia, składającą się z części działki o numerze geodezyjnym 635/11 o powierzchni 0,0047 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0  oraz z części działki o numerze geodezyjnym 1768 o powierzchni 0,0072 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00050465/4, w celu ustawienia ścianki ekspozycyjnej oraz multimedialnej „Zaczytanej Ławeczki”, na okres 5 lat.

§2.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren wymieniony w paragrafie 1 niniejszego zarządzenia oznaczony jest symbolem U – tereny zabudowy usługowej.

§3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, ulica Narutowicza 10. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk