Zarządzenie Numer 0050.261.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.09.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1372 ) oraz artykułu 28, artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość zabudowaną budynkiem oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia, numerem geodezyjnym 153/275 o powierzchni 0,0087 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, powstałą z podziału działki numer 153/258 o powierzchni 0,9246 ha – obręb Trzebinia, objętej księgą wieczystą  księgą wieczystą numer KR1C/00026077/0.

§2.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem handlowo – usługowym położonym w Trzebini przy ulicy Topolowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

Działka numer 153/275 – obręb Trzebinia charakteryzuje się foremnym i regularnym kształtem. Teren woków budynku zagospodarowany – trawa, krzewy,  dojście do budynku utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej.

Przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa oraz sieć telekomunikacyjna. Ponadto w niedalekim sąsiedztwie przebiegają podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa oraz siec ciepłownicza.

Budynek znajdujący się na działce będącej przedmiotem sprzedaży o powierzchni zabudowy 33 m2 jest  niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej oraz  posiada dach dwuspadowy przykryty blachodachówką powlekaną. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz alarmową.

Dojazd do drogi publicznej ulicy Wiśniowej dla przedmiotowej nieruchomości odbywa się  poprzez drogę wewnętrzną ulicę Topolową w Trzebini.

§3.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działki numer 153/275 o powierzchni 0,0087 ha – obręb Trzebinia wraz z budynkiem wynosi: 84.200,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100). Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulica Marszałka Piłsudskiego 14  i ulica Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk