Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ustęp 1 uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

  • pięć sal lekcyjnych o numerach: 8, 10, 11, 13, 14 usytuowanych na drugiej kondygnacji i jednej sali lekcyjnej numer 18 usytuowanej na parterze oraz pokoju nauczycielskiego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 3 w Trzebini, położonego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 674/1, 2135 i 2136, z przeznaczeniem na cele edukacyjne – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do dnia 30.06.2022 roku, znajdującej się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczonej symbolem U7 – tereny zabudowy usługowej, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057311/9,
  • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/200 o powierzchni 42 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o powierzchni około 24 m2, położony w Trzebini Na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1109 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 5 Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1118 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 5 Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerami geodezyjnymi: 5/9 i 5/18 o łącznej powierzchni 683 m2, położony w Myślachowicach przy ulicy Trzebińskiej, z przeznaczeniem pod miejsca postojowe oraz ogród rekreacyjny - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6.
§2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

• dojazdy, przejazdy, obejścia:
◦ 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
• garaże:
◦ 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
• parkingi, miejsca postojowe, place utwardzone na terenie sołectw:
◦ 0,26 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 20,00 zł za godzinę + 23% podatku VAT
  • 2 000,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk