Zarządzenie numer 0050.280.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.09.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ustęp 1 uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 567/1 o powierzchni 0,5477 ha, położony w Młoszowej przy ulicy Pierwszej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek mieszkalny), budynki usługowe, dojazd oraz parking - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00075063/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/108, 1704/174, 1704/186, 1704/188, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00084739/3, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/168, 1704/176, 1704/178, 1704/180, 1704/182, 1704/184, 2486/1, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00030044/1, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1704/170, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00044715/7, położony wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Trzebini, w celu wprowadzenia kabli światłowodowych o łącznej długości 601 m do istniejących kanałów technologicznych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolami: KD8 – ulica dojazdowa, 3 KDD – droga publiczna - droga dojazdowa oraz 1 KDL – droga publiczna – droga lokalna.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • użytki zielone:
  • 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT
 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:
  • 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • handel-usługi na terenie sołectw:
  • 3,63/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • parkingi, miejsca postojowe, place utwardzone na terenie sołectw:
  • 0,26 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 600 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT
 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalonego na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku podlegać będzie corocznej waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk