Zarządzenie nr 0050.296.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372) artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990  z późniejszymi zmianami ) oraz w wykonaniu § 9 Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 867/25 o powierzchni 0,2615 ha, położony w Młoszowej przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych– na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 615/50, 615/51 o łącznej pow. 1,1522 ha, położony w Bolęcinie przy ulicy Topolowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1243/3 o powierzchni 0, 0523 ha, położony w Trzebini przy ulicy Słowackiego z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 562/1 o powierzchni około 0,0225 ha, położony w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo -sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 6 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD – tereny dróg dojazdowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00022264/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/75 o powierzchni około 0,1700 ha położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9 ZP – tereny zieleni urządzonej, 10 ZP – tereny zieleni urządzonej oraz część 2 KDL - tereny komunikacji, tereny dróg publicznych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047076/6,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1097/105 o pow. 0,0226 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo – sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 11 ZU - tereny zieleni urządzonej oraz część 6 KD - tereny dróg dojazdowych, 7 KD - tereny dróg dojazdowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00078414/4,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1500 o powierzchni 0,2683 ha, położony w w Młoszowej przy ulicy Bożniowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1808 o powierzchni około 0,0016 ha, położony w Młoszowej przy ulicy Kamieniec z przeznaczeniem na cele użytków zielonych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00031426/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o powierzchni około 450 m², położony w Trzebini przy ulicy Świerkowej, w tym: około 5 m² z przeznaczeniem na zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (umiejscowienie 5 uli) oraz około 445 m² z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo -sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0.

 § 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • uprawy ogrodniczo -sadownicze :

613,31 zł/ha/rok

 • uprawy rolne:

85,91 zł/ha/rok

 • użytki zielone

85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:

0,20 zł/ m²/miesiąc + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu - www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Jarosław Okoczuk

Burmistrz Miasta Trzebini