Zarządzenie nr 0050.310.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372) artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990  z późniejszymi zmianami ) oraz w wykonaniu § 9 Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o powierzchni około 89 m², położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1348/2 o powierzchni 0,4334 ha stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0 położony w Trzebini przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerami geodezyjnymi: 484 o powierzchni 0,6105 ha, 485 o powierzchni 0,0747 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046443/3, położony w Trzebini przy ulicy Stojałowskiego z przeznaczeniem na cele użytków zielonych oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 540/4 o pow. 1,0492 ha położony  w Trzebini z przeznaczeniem na cele upraw rolnych i użytków zielonych stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00081804/9 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 896/5 o powierzchni około 0,0894 ha, położony w Trzebini przy ulicy Brzozowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Płoki numerem geodezyjnym 23/1 o powierzchni około 500 m², położony w Płokach z przeznaczeniem na uprawy sadownicze – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047073/5,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerami geodezyjnymi: 5/9 i 5/18 o łącznej powierzchni około 2,5 m2, położony w Myślachowicach przy ulicy Trzebińskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą szafę teletechniczną wraz z istniejącymi przyłączami elektrycznym i telekomunikacyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 153/275 o powierzchni 87 m2, położony w Trzebini przy ulicy Topolowej, w tym: 32,50 m2 z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz 54,50 m2 terenu niezbędnego do jej użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1106 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7.

 §2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • uprawy ogrodniczo -sadownicze:

613,31 zł/ha/rok

 • uprawy rolne:

85,91 zł/ha/rok

 • użytki zielone

85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

 • tereny ogródków przydomowych

1,05 zł/ m²/rok + 23% podatku VAT

 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:

0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 • dojazdy, przejazdy, obejścia:

0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 • garaże:

1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 280,00 zł/rocznie + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 1. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalonego na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku podlegać będzie corocznej waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 2023 r.
 1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Jarosław Okoczuk

Burmistrz Miasta Trzebini