GKD-II.6220.11.2021, Chrzanów, 29 października 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Chrzanowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania, że:

  •  w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe połączenia drogowe od DP 1044K ul. Wodzińskiej w Chrzanowie do: DP 1036K – na północ od węzła A-4 „Balin” oraz do projektowanego skrzyżowania z DP 1043K ul. Jana Pawła II w Trzebini – na zachód od Oś. Gaj” Etap II zadania: „Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków DP 1044K – ulic: Wodzińska w Chrzanowie oraz Sikorskiego w Trzebini” wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie o wydanie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  • w dniu 29 października 2021 r. zostało wydane zawiadomienie o przedłużeniu ww. postepowania, które nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek