Zarządzenie Nr 0050.330.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.11.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami), artykułu 13 ustęp 1 i artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899) oraz uchwały numer XII/144/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 149 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) w okresie od 01 czerwca do 30 września każdego roku, prowadzenia działalności handlowej w okresie od 01 listopada do 31 marca (każda niedziela) każdego roku oraz z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” w okresie od : październik, kwiecień i maj oraz pozostałe dni tygodnia oprócz niedziel (listopad – marzec) każdego roku, znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 28 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (kiosk do prowadzenia małej gastronomii) oraz w okresie od 1 czerwca 2022 roku do  31 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” , znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 105 m2, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” na rzecz wnioskodawcy , na okres od 1 listopada 2021 roku do 30 września 2022 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło”, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

§2

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz Uchwały Nr XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- działalność handlowa na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia):

9,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 500 złotych netto)

- działalność handlowa przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia):

30,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 500 złotych netto)

- handel-usługi na terenie miasta:

6,60 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- zabudowa z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton”:

3,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 250 złotych netto)

- zabudowa z wyłączeniem handlu przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło”:

3,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 250 złotych netto)

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 §4

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini

Mirosław Cholewa