Zarządzenie numer 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.11.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899) oraz § 9 ustęp 1 uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 1740 i 849/5 o łącznej powierzchni około 62 m2, położony w Trzebini przy Dworcu PKP, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 KS – tereny obsługi komunikacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 1044/6 o powierzchni około 25 m2, położony w Karniowicach przy ulicy Bukowej, z przeznaczeniem pod dwa miejsca postojowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 153/1 o powierzchni około 105 m2, położony w Trzebini przy ulicy 1 Maja, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 637/12 o powierzchni 19 m2, położony w Trzebini na przy ulicy Rybnej, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejące stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych) oraz dojście - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem ZP1 – tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej oraz KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej o zmniejszonej szerokości, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1803 o powierzchni 262,50 m2, położony przy ulicy Młoszowskiej w Trzebini, z przeznaczeniem pod 21 miejsc postojowych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem KP – teren parkingu, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00031426/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 125/18 o łącznej powierzchni około 5,13 m2, położony w Trzebini przy ulicy Młoszowskiej, z przeznaczeniem pod lokalizację dwóch banerów reklamowych – na rzecz wnioskodawców, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem KP3 – tereny parkingów ogólnodostępnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00073250/1,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/198 o powierzchni 1 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/225 o powierzchni 31 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1106 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1534/43 o powierzchni około 24,83 m2, położony przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 US – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o powierzchni około 10,80 m2, położony w Trzebini przy ulicy 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarcze) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 153/208 o powierzchni 20 m2, położony w Trzebini przy ulicy Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 692/13 o powierzchni 53 m2, położony w Trzebini przy ulicy Kościuszki, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz ogródek przydomowy – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem MU 4 – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 397/8 i 398 o łącznej powierzchni około 1300 m2, położony przy ulicy Młoszowskiej w Trzebini, z przeznaczeniem pod parking oraz plac składowy - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00031426/0,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/38 o powierzchni 289 m2, położony w Trzebini przy ulicy Świerkowej, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy), użytki zielone, garaż typu „blaszak” oraz dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0.

§ 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • handel-usługi na terenie miasta:
  • 6,60/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • parkingi, miejsca postojowe na terenie sołectw:
  • 0,26 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:
  • 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • reklama:
  • 17,00 zł/m2/powierzchni reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT
 • garaże:
  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • tereny ogródków przydomowych:
  • 1,05 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
 • składowanie na terenie sołectw:
  • 0,48 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • użytki zielone:
  • 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

Zgodnie z §1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk