Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy część nieruchomości o nr 706/17 o powierzchni 0,0467 ha z powierzchni całkowitej 1,9308 ha położona na terenie gminy Trzebinia, obręb Trzebionka.


Dla obszaru na którym jest położona nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalne zagospodarowanie jest określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów.


Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/259/VIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonym symbolem M2 oraz na terenach z ograniczeniami w zagospodarowaniu – stare wyrobisko porudne.


Nieruchomość stanowi użytek mieszany, tereny mieszkaniowe, rekreacyjne, grunty zadrzewione i pastwiska. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00086384/3 z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa.
Na terenie przeznaczonym do dzierżawy nie jest możliwe wznoszenie budowli i budynków. Inne prace wymagające zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.
Nieruchomość zostaje przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, uprawy warzyw i sadownictwa. Okres dzierżawy ustala się na 3 lata.


W przypadku złożenia większej ilości wniosków o dzierżawę w/w nieruchomości, starosta może ogłosić przetarg, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Cena osiągnięta w licytacji będzie stanowić podstawę obliczenia czynszu netto.


W sytuacji gdy wpłynie tylko jedna oferta, stawka czynszu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o stawki określone Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego z dnia 1 marca 2017 r. Nr 20/2017 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego i najmu, od nieruchomości gruntowych oraz od lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 1 grudnia 2021 r. a także przekazuje Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia - Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (parter obok wejścia głównego), a informacjao tym zostanie zamieszczona w prasie.

Termin składania ofert na dzierżawę ww. nieruchomości upływa z dniem 23 grudnia 2021 r.


Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości i wysokości stawek, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel. 32 625 79 26.