Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 118a ust.2 oraz art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami)

Starosta Chrzanowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 30 listopada 2021 r., w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a w związku z art. 124b, art. 124b ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i remontem odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: „Jaworzno 1 – Siersza, Siersza – Włodzimierz, Włodzimierz – Trzebinia i Jaworzno 1 – Trzebinia” wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w związku z zadaniem „Modernizacja linii elektroenergetycznej 110 kV relacji „Jaworzno 1 – Siersza, Siersza – Włodzimierz, Włodzimierz – Trzebinia i Jaworzno 1 – Trzebinia” na n/w nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia, obręb Trzebionka, oznaczonej jako działka nr 1630/2, nr 1631, nr 1632, nr 1603, nr 1554/24, nr 1554/25, nr 1554/26.

Z treścią decyzji można zapoznać się, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pokój 013, w dniach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 700 – 1700, od wtorku do czwartku w godz. 700 – 1500 i piątek w godz. 700 – 1300.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Chrzanowskiego na adres: ul. Partyzantów 2, 32- 500 Chrzanów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Znak sprawy: AGN.6821.2.16-2.18.2021.PKK22.