Zarządzenie Numer 0050.369.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.12.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1372 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 672/18 o powierzchni 0,0779 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną księgą wieczystą numer KR1C/00044715/7.

§2.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona jest przy ulicy Kasprzaka w Trzebini, jest niezabudowana oraz niezagospodarowana, posiada prostokątny kształt o nachyleniu terenu w kierunku wschodnim.
Przez przedmiotową działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz sieć telekomunikacyjna, ponadto w wschodniej części znajduje się słup łączony elektroenergetyczny wraz z latarnią, a w części południowo – wschodniej słupek telekomunikacyjny.
W niedalekim sąsiedztwie działki 672/18 – obręb Trzebionka znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.
Działka nr 672/18 – obręb Trzebinia posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Kasprzaka w Trzebini.

§3.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena wywoławcza prawa własności działki ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi: 54.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk