Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami), artykułu 13 ustęp 1 i artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899) oraz uchwały numer XII/144/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 28 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, z przeznaczeniem : w sezonie od  1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton”; w okresie od 1 maja do 31 maja każdego roku oraz od 1 września do 30 września każdego roku z przeznaczeniem pod handel - usługi na terenie miasta; w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton”; znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/2 o powierzchni 485 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat z przeznaczeniem: 100m2 pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek Stanicy Wędkarskiej) oraz 385 m2 z przeznaczeniem pod użytki zielone; znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 206/6 o powierzchni około 24 m2, położony w Trzebini przy ulicy Księdza Harcmistrza Luzara na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres od 30 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (w każdy weekend miesiąca – sobota, niedziela); z przeznaczeniem pod lokalizację przyczepy kempingowej do prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu KP1 – tereny ogólnodostępnych parkingów służących obsłudze cmentarza, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0.

§ 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz Uchwały Nr XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • działalność handlowa na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia): 9,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 500 złotych netto)
 • handel-usługi na terenie miasta: 6,60 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • zabudowa z wyłączeniem handlu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton”: 3,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 250 złotych netto)
 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług: 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • użytki zielone: 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT
 • handel-usługi przy cmentarzach: 100,00 zł za 1 dzień + 23% podatku VAT (w okresie od 28 października do 03 listopada każdego roku) za każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni.
 1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31-go marca każdego roku.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk