Zarządzenie Numer 0050.396.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1372 z późniejszymi zmianami) oraz  artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XLIV/596/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 roku w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Lgota gmina Trzebinia, składającej się z działek 506/23  o powierzchni 0,0682 ha, 506/27 o powierzchni 0,0538 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie Lgota gmina Trzebinia, składającej się z działek: 506/24 o powierzchni 0,0597 ha, 506/28 o powierzchni 0,0496 ha, wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działki numer: 506/25, 506/29, 506/22, 506/19, stanowiące własność Gminy Trzebinia

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość składającą się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi: 506/24 o powierzchni 0,0597 ha i 506/28 o powierzchni 0,0496 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00016909/9.

§2.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Lgota, w rejonie ulicy Ogrodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i odłogowych. Posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana i porośnięta gęstą roślinnością: trawa, krzewy oraz nieliczne drzewa.

W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.

Dostęp do drogi publicznej –  ulicy Trzebińskiej w Lgocie dla przedmiotowej nieruchomości, odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ulicę Ogrodową w Lgocie oraz poprzez ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przejazdu i przechodu przez całe działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi: 506/25 o powierzchni 0,0544 ha, 506/29 o powierzchni 0,0003 ha, 506/22 o powierzchni 0,0064 ha, 506/19 o powierzchni 0,0172 ha, stanowiące własność Gminy Trzebinia.

§3.

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz drogi dojazdowej na działce nr 506/21 i części działki nr 506/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lgota: GAU.6730.49.2015.AS z dnia 02.02.2016 roku.

§4.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości składającej się z działek numer: 506/24 o powierzchni 0,0597 ha i 506/28 o powierzchni 0,0496 ha – obręb Lgota, w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi: 57.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

§5.

  1. Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/596/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną jednorazowo służebność przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00097460/0, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi: 506/25 o powierzchni 0,0544 ha, 506/19 o powierzchni 0,0172 ha, 506/29 o powierzchni 0,0003 ha, 506/22 o powierzchni 0,0064 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek: 506/24 o powierzchni 0,0597 ha i 506/28 o powierzchni 0,0496 ha – obręb Lgota.
  2. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości : 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny nieruchomości.

§6.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§7.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulica Marszałka Piłsudskiego 14 i ulica Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk