Zarządzenie numer 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) postanawiam, co...
Zarządzenie Nr 0050.171.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.04.2024 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12.04.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12.04.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 12.04.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Obwieszczenie Starosty Okluskiego z dnia 04.04.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
Burmistrz Miasta Trzebini działając na podstawie artykułu 93 ustęp 1, 2, artykułu 96 ustęp 1, artykułu 97 ustęp 3 punkt 1, artykułu 97a ustawy...
Burmistrz Miasta Trzebini działając na podstawie artykułu 93 ustęp 1, 2, artykułu 96 ustęp 1, artykułu 97 ustęp 3 punkt 1, artykułu 97a ustawy...
PION sp. z o. o. (Siedliska 347, 36-042 Lubenia) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia i...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.04.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.04.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zobacz treść zawiadomienia Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.04.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.02.2024 rou w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1) Wykonanie...