Obwieszczenie zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
Zarządzenie Nr 0050.314.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.10.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 2 października 2019 r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny...
Zarządzenie Nr 0050.303.2019 Burmistrza Miasta Trzebini   z dnia  25.09.2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.09.2019 r. o wydaniu decyzji WS-II.7570.8.1.2019.RG o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.
Zarządzenie Nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.09.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 11 września 2019 r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony...
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 września 2019 r., znak OO.420.2.53.2019 AMi, w sprawie wszczęcia...
Na sprzedaż
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 marki STAR P244L nr rej....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w...
W związku z z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przetargu, zaplanowanego w dniu 2.09.2019 r., Urząd Miasta...
Pkt I II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lgota przy ul. Ogrodowej w Lgocie, stanowiącej...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., znak OO.4200.5.2017.TŚ, w sprawie podania do...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.119.2019.AS5.3, w sprawie poinformowania...
ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.08.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...