Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2020 z 28 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla...
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DLI-II.7621.4.2020.PMJ.10 z dnia 27.10.2020 r. informujące o przekazaniu do...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy -...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini -...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomiości o nieuregulowanym...
Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.342.2020 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia...
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o przesunięciu terminu wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oddziaływania na...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym d;a...
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o wydanie opinii co do potrzeby...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenlu lokalizacji inwestycjf celu publicznego dla lnwestycji pn.:...
Wojewoda Małopolski informuje w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont...
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o...
Zarządzenie 0050.312.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.09.2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na...
Zarządzenie 0050.302.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.09.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Informacja o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie znak KR.ZUZ.2.4210.431.2020.EP z dnia 9.09.2020 r. - pdf.