Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, informującego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację...
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.04.2019 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.03.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Harmonogram prac w roku 2019 dla zdania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni...
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 28.03.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2...
KOWR ot. Kraków podaje do publiczej wiadomości wykaz nieruchomości wielofunkcyjnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Gminie Trzebinia obręb...
KOWR ot. Kraków ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, położonej w Gminie Trzebinia...
Obwieszczenie Starosty chrzanowskiego z dnia 05.03.2019 r., znak: AGN.6740.2.1.2019.PF16 o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o opublikowaniu raportu z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 28.02.2019   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.828.2018 z dnia 19.02.2019 r. o zmianie kręgu stron postępowania administracyjnego wprowadzonego przez Państwowe...
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 21.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 21.02.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 06.02.2019 r., znak: AGN.6832.12.2012.PF16/PKK22
KOWR ot. Kraków - Ogłoszenie dotyczące dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej.
Protokół z publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie o numerze GL.ZUZ.2.421.828.2018.AK z dnia...