Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35...
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, dla...
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny...
  Na podstawie 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o przyjęciu dokumentu i możliwościach zapoznania się z jego treścią     Na podstawie art....