Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 21.05.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 21.05.2024 roku w sprawie I przetarg ustny nieograniczony...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.06.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
 O G ŁO S Z E N I E  Na podstawie art.113 ust.7 oraz art. 114 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku,...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z odpłatnym obciążeniem służebnością przejazdu i przechodu. Na...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z odpłatnym obciążeniem służebnością przejazdu i przechodu. Na...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.05.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadamiam, że Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 21 maja 2024 r., znak: WS-VIII.7570.4.267.2023.SM, orzekł:1. w pkt 1, o ustaleniu odszkodowania...
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.05.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.05.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.05.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.05.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.05.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Kraków, 16.05.2024 znak sprawy: SR-III.7222.3.2024.MDe   Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...