Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje mieszkańców, że w poniedziałek 11 lutego 2019 r. odbędzie się ZEBRANIE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ”Centrum” w...
W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu budowę odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1KDD) może powstać obowiązek...
Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14...
ZARZĄDZENIE 0050.13.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 10.01.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.14.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 10.01.2019 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż...
W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej ul. Leśnej w Psarach (odcinek biegnący od ulicy Cichej...
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...
Zarządzenie Nr 0050.334.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2018 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu...
ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.11.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zobacz treść wykazu nieruchomości, zawartego w zawiadomieniu KRA.WKUR.4240.78.2018.KCW.3 z 20.11.2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19.11.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie...
Zarządzenie Nr 0050.315.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.11.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Krakowie przekazuje wykaz nieruchomości na sprzedaż, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa