Urząd Miasta w Trzebini informuje, że losowanie kandydatów na członków Sołeckiej Komisji ds. Referendum w Płokach odbędzie się 2.12.2016 r. o...
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o konsultacjach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy...
ZARZĄDZENIE NR 0050.313.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 17.11.2016 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Na podstawie  § 28 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Statutu Sołectwa Płoki w Gminie Trzebinia przyjętego Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr...
OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35...
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, dla...
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny...
  Na podstawie 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o przyjęciu dokumentu i możliwościach zapoznania się z jego treścią     Na podstawie art....