ZARZĄDZENIE NR 0050.298.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 25.10.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust....
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 20.09.2018 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na...
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...
ZARZĄDZENIE NR 0050.257.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 06.09.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 23 sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w...
O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze...
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o przyjęciu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na...
INFORMACJA   Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 19 lipca 2018r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 19 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na...
ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 12.07.2018 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II.7222.1.17.2018 z dnia 9.07.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - na...
Zarządzenie Nr 0050.208.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 05.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust....
Uchwała Rady Miasta Trzebini nr XLVIII/629/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji Uchwały nr XLIV/580/VII/2018 z dnia 30 marca...
Kraków, 21.06.2018 r. KR.ZUZ.2.421.396.2018.KWP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 35 § 3, art. 36, art. 61 § 1 i § 4 ustawy...