Ogólnopolska karta dużej rodziny

Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzona
jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
w budynku przy ul. Kościuszki 50 (dawny Inkubator Przedsiębiorczości), telefon: 32 61 10 829.

-------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że od dnia 01 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny

(ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – Dz. U. Z 2017 roku z późn. zm.)

 

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się:

rodzic (rodzice), małżonkowie rodzica, którzy:
- mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, które w chwili składania wniosku, spełniają warunki ustawy,
- mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Do posiadania Karty Dużej Rodziny są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania ustawy, tj. dzieci są:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  a) szkole
  b) szkole wyższej
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
 3. dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest palowane ukończenie nauki w danej placówce lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce (zgodnie z oświadczeniem), jednak nie dłużej niż do ukonczenia 25 roku życia.
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest palowane ukończenie nauki w danej placówce lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce (zgodnie z oświadczeniem), jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

  Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,  ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości, parter - przy wejściu głównym)
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 326110829

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia). Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego.

Wiecej informacji można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini

Szczegółowe informacje dotyczące programu Karta Dużej Rodziny znajdują się również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.