Burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek chce, by obok rozpoczętych już przez lokalny samorząd działań związanych z organizacją stref aktywności gospodarczej na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych Trzebinia, Gumowni i Zakładów Tłuszczowych oraz w rejonie węzła autostradowego na tzw. Miechowie, zorganizować w Trzebini kolejną, trzecią strefę aktywności gospodarczej na terenie dawnych Zakładów Surowców Ogniotrwałych w Górce.

Obecnie trwają prace związane ze sporządzaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na potrzeby projektu pod nazwą „Strefa Aktywności Gospodarczej Górka w Trzebini".


Ustalony został wstępny zakres rzeczowy projektu, który obejmuje budowę drogi o długości ok. 1 km i o szerokości 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m od wlotu przy ul. 22 lipca do połączenia z ul. Zawadzkiego. Wzdłuż drogi planuje się jednostronne oświetlenie. Odwodnienie będzie najprawdopodobniej stanowił kanał podziemny. Ponadto przy drodze planuje się wykonać plac manewrowy wraz z miejscami parkingowymi i szaletem dla kierowców.


Warto zaznaczyć, że burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek oraz wykonawcy dokumentacji technicznej projektu niedawno spotkali się z przedsiębiorcami z terenu „Górki", by zaprezentować im i skonsultować z nimi wstępny zakres rzeczowy projektu.


Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji Gmina Trzebinia planuje złożyć niniejszy projekt do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha, gdzie trwa ciągły nabór wniosków. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Gmina Trzebinia może liczyć na dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.


- Zależy mi na tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju gospodarczego Trzebini oraz na organizacji profesjonalnych stref aktywności gospodarczej. Te działania powinny z czasem przynieść pozytywne efekty w postaci nowych inwestycji gospodarczych w naszej gminnie, a co za tym idzie winny zaowocować nowymi miejscami pracy i dodatkowymi wpływami do gminnego budżetu - podkreśla Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.
(RS)

 

Fot.: Burmistrzowi Stanisławowi Szczurkowi zależy na tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju gospodarczego Trzebini.