W dniu 28 października 2011 roku (piątek) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Piłsudskiego 47a w Trzebini odbędzie się XV sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji. Rozpoczęcie sesji zaplanowano o godz. 9.00.

Planowany porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji.

 

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

 

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 

1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011.

 

2. Zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2029.

 

3. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach.

 

4. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolęcinie.

 

5. Wyrażenia zgody na wniesienie wkładów i objęcia w zamian udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Usługi Komunalne „Trzebinia".

 

6. Przekazania od Gminy Trzebinia na rzecz Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini- „Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie sieci wodociągowej wody pitnej z terenu Sołectwa Czyżówka oraz ulicy Piła w Myślachowicach.

 

7. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 685/3 o pow. 0,0057 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

8. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1726/91 o pow. 0,0693 ha, obręb Trzebionka, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

9. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

10. Pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika Jarosława Piskozuba bez dalszego biegu.

 

11. Wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

 

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.


V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2011 roku oraz sprawozdanie za I półrocze 2011 roku - wieloletnia prognoza finansowa.

 

VI. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

 

VII. Sprawy bieżące i wniesione.

 

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów.

 

VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

IX. Zapytania i wolne wnioski.

 

X. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Trzebinia do udziału w sesji.
(RS)

 

Fot.: Sesja Rady Miasta Trzebini.