W okresie od 22 października 2012 roku do 23 listopada 2012 roku na terenie Gminy Trzebinia będzie trwała powszechna akcja deratyzacyjna. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej ochrony sanitarnej poprzez niedopuszczenie do roznoszenia chorób przez gryzonie.

Do przeprowadzenia deratyzacji na własny koszt zobowiązani są na terenie całej gminy właściciele nieruchomości, w tym także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby i instytucje posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.


Przed przystąpieniem do akcji należy zaopatrzyć się w trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu, przy czym należy stosować preparaty zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadających pozwolenie na obrót wydane przez Ministra Zdrowia.


W dniu 22 października 2012 roku trutkę należy umieścić w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie (śmietniki, węzły ciepłownicze, piwnice, pomieszczenia gospodarcze i produkcyjne, zsypy i komory zsypowe, magazyny). Przed wyłożeniem trucizny należy oczyścić wspomniane pomieszczenia z odpadów i śmieci, a także uniemożliwić gryzoniom dostęp do artykułów spożywczych, karmy dla zwierząt i wody. Należy także pamiętać o umieszczeniu w miejscach wyłożenia trutki napisów ostrzegających – UWAGA! WYŁOŻONO TRUTKĘ PRZECIW GRYZONIOM! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!. Wyłożone trutki należy pozostawić do 23 listopada br. i uzupełniać je w  miarę spożywania przez gryzonie.


Szczególną uwagę w czasie akcji deratyzacyjnej należy zwrócić na to, by do miejsc w których wyłożona została trutka na gryzonie nie miały dostępu dzieci oraz zwierzęta domowe i ptactwo. Miejsca te należy kontrolować codziennie i zbierać ewentualne padłe gryzonie, które należy następnie przekazać uprawnionym zakładom do utylizacji.


Nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacyjnej kontrolę będą sprawować pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie.

18.10.2012

(RS)