W dniu 26 października 2012 roku (piątek) w Dworze Zieleniewskich w Trzebini odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji. Rozpoczęcie sesji zaplanowano o godz. 9.00.

Planowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.


II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.


III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:


1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012.


2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2028.


3. Podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebini, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


4. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.


5. Zawarcia porozumienia z Miastem Jaworzno o współdziałaniu w zakresie udzielania schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebinia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie oraz prowadzenia dla nich zajęć z podstaw edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki.


6. Zmian w składach osobowych komisji Rady.


7. Poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


8. Wyrażenia zgody na przekazanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Trzebinia.


9. Wyrażenia zgody na przekazanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Trzebinia.


10. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 472/9 o pow. 0,0572 ha, obręb Karniowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.


11. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 


V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2012 roku.


VI. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.


VII. Sprawy bieżące i wniesione.


1) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów.


VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


IX. Zapytania i wolne wnioski.


X. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj


Zapraszamy mieszkańców Gminy Trzebinia do udziału w sesji.

(RS)

22.10.2012


Fot.: Sesja Rady Miasta Trzebini.