Trzebińskie Centrum Kultury realizuje projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod tytułem „Zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu: film, taniec, fotografia, malarstwo. Zorganizowanie festiwalu sztuki współczesnej - „Kuźnia Talentów”.

 

Operacja polega na podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnej obszaru LSR poprzez organizację w okresie od marca do listopada 2013 r. warsztatów z różnych dziedzin sztuki: film, taniec, fotografia, malarstwo, w czterech sołectwach gminy Trzebinia: Lgota, Psary, Karniowice, Myślachowice oraz konfrontacja osiągnięć i umiejętności poprzez zorganizowanie Festiwalu Sztuki Współczesnej – „ Kuźnia Talentów” w DK Sokół w Trzebini dn. 23.11.2013 r.   

Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach warsztatowych jest nieodpłatne.

Całkowity koszt realizacji projektu to 27 821,45 zł.

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z EFRROW w wysokości 18 510,85 zł.

 

logoefr      partnerstwo jura    logoprow

 


Parterami projektu są: Stowarzyszenie „Anima” w Trzebini, Rada Sołecka Lgoty, Rada Sołecka Psar, Rada Sołecka Karniowic, Rada Sołecka Myślachowic.

Projekt został złożony za pośrednictwem Lokalnej grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

 

 

Zajęcia taneczne zorganizowane w WDK w Psarach:

 

Zajęcia taneczne zorganizowane w WDK w Myślachowicach:

 

Zajęcia taneczne zorganizowane w WDK w Lgocie:

 

Zajęcia taneczne zorganizowane w WDK w Karniowicach:

Ku  nia talent  w3 Ku  nia talent  w4 Ku  nia talent  w5 Ku  nia talent  w6
Ku  nia talent  w7