W porozumieniu z burmistrzem Trzebini – Stanisławem Szczurkiem od roku 2011 spółka Usługi Komunalne "Trzebinia" gromadzi fundusze, które za kilka lat posłużą jako wkład własny przy ubieganiu się o dotację na ostateczną rekultywację komunalnego składowiska odpadów przy ulicy Piłsudskiego w Trzebini po zakończeniu jego eksploatacji.

W chwili obecnej ostatnia kwatera na komunalnym składowisku odpadów w Trzebini, gdzie gromadzone są śmieci, jest wypełniona w około 60 procentach. Po jej ostatecznym zapełnieniu, co nastąpi za około 5 lat, władze spółki oraz gminy planują zamknięcie wysypiska oraz przystąpienie do procesu jego rekultywacji. Z tego też względu wbrew rozpowszechnianym plotkom nie planuje się wyrażenia zgody na budowę instalacji do kompostowania odpadów na obecnym składowisku.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecne składowisko na Zbyszku rodzi uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i tym samym blokuje rozwój naszego miasta w tym rejonie, dlatego już przygotowujemy się do jego zamknięcia i rekultywacji. Ponadto coraz bardziej realna staje się perpektywa budowy zakładu  termicznej utylizacji odpadów w Małopolsce Zachodniej, który w przyszłości przejmie znaczny strumień śmieci z naszego rejonu – tłumaczy Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

Fot.: Fragment trzebińskiego skałdowiska odpadów komunalnych.

16.05.2013

(RS)