W Gminie Trzebinia działalność prowadzi ponad 80 organizacji pozarządowych. W minionym 2012 roku na współpracę ze wspomnianymi organizacjami przeznaczono z budżetu gminy blisko 3,7 mln zł.

2,7 mln zł władze gminy przekazały na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań gminnych przez organizacje pozarządowe na rzecz naszej społeczności lokalnej. Realizowane w ubiegłym roku działania i projekty obejmowały takie dziedziny jak m. in.: pomoc społeczna, wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, nauka i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej, upowszechnianie kultury i sztuki, propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Z kolei na szkolenia, utrzymanie gotowości bojowej oraz prowadzenie akcji ratowniczych przez trzebińskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano blisko 577 tysięcy złotych. Natomiast na nagrody i stypendia sportowe przeznaczono ponad 220 tysięcy złotych, a na pomoc lokalowo - techniczną dla organizacji pozarządowych wydatkowano ponad 85 tysięcy złotych.

Wiele trzebińskich organizacji pozarządowych wykazuje się sporą aktywnością. Te najaktywniejsze to między innymi: ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła emerytów, pszczelarze, wędkarze, hodowcy gołębi, ZHP, PCK, PKPS, Maltańska Służba Medyczna, Fundacja im. Brata Alberta. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja Energetyk, Stowarzyszenie Przyjaciół Płok, Stowarzyszenie Nasze Psary, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "Cor", parafialne zespoły "Caritas" z Krystynowa i Sierszy czy też Stowarzyszenie Anima.

Współpraca Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi obejmuje również liczne działania o charakterze pozafinansowym. W tej kwestii najważniejszą sprawą jest wparcie gminy polegające na udostępnieniu gminnych lokali organizacjom pozarządowym na działalność statutową.


Istotne są ponadto coroczne konsultacje dotyczące projektu współpracy gminy z organizacjami III sektora na każdy kolejny rok oraz wsparcie informacyjne na temat możliwości korzystania przez organizacje z dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności.

Godnym podkreślenia jest fakt stworzenia na stronie internetowej Gminy Trzebinia (pod adresem: www.trzebinia.pl) specjalnego działu poświęconego organizacjom pozarządowym, gdzie możemy znaleźć nie tylko wykaz działających u nas organizacji tzw. III sektora, ale też wiele przydatnych informacji dla osób w nich działających.

Ważną praktyką jest także zamieszczanie na stronie internetowej gminy listy trzebińskich organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego wraz z apelem o przekazywanie na ich rzecz 1 procenta podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym.

Cennymi inicjatywami są również tzw. jarmarki organizacji pozarządowych, w trakcie których mogą one zaprezentować swoją działalność szerszej publiczności (w 2012 roku jarmark odbył się w trakcie Dni Trzebini) czy też wsparcie działań organizacji poprzez nieodpłatną pracę osadzonych z Zakładu Karnego w Trzebini na rzecz użyteczności publicznej, co jest częstą praktyką w klubach sportowych.

- Organizacje pozarządowe są niezwykle ważnym partnerem gminy w realizacji wielu ważnych zadań i inicjatyw na rzecz naszych mieszkańców, dlatego tak ważne jest coroczne wsparcie dla tych organizacji ze strony gminy zarówno w wymiarze finansowym jak i pozafinansowym – podkreśla Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.


Fot.: Maltańska Służba Medyczna zabezpiecza pod względem medycznym duże imprezy organizowane przez gminę i jej jednostki. Na zdjęciu ekipa zabezpieczająca tegoroczny Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia.

22.05.2013

(RS)