W dniu 22 listopada 2013 roku (piątek) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Piłsudskiego 47a w Trzebini odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji. Rozpoczęcie sesji zaplanowano o godz. 9.00.

Planowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Przyznania dotacji celowej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci informatycznej biblioteki”.

 2. Zmiany Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXVI/384/VI/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
  w sprawie dofinansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów budowy komisariatu Policji w Trzebini.

 3. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.

 4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027.

 5. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 6. Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 7. Ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 8. Zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XVI/161/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 9. Wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Trzebinia.

 10. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącego zapewnienia ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych.

 11. Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

 12. Współpracy z Miastem Jaworzno w 2014r. dotyczącej udzielenia schronienia osobom
  w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebinia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie oraz prowadzenia dla nich zajęć
  z podstaw edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki.

 13. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.

 14. Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014.

 15. Przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016”.

 16. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 17. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej
  w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 857/16 o pow. 0,0030 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.

 18. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2013 r.

VI. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.

VII. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

VIII. Sprawy bieżące i wniesione

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

IX. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

X. Zapytania i wolne wnioski.

XI. Zamknięcie sesji

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Zdzisław Ścigaj

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Trzebinia do udziału w sesji.

 

15.11.2013

 

(RS)