Urząd Miasta w Trzebini informuje zainteresowanych mieszkańców naszej gminy, iż Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję, jaką jest „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”, wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 roku prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz w drodze decyzji, na wniosek „odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Dodatkowe informacje na temat dodatku energetycznego zainteresowane strony mogą uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 6, tel. 32 711-10-47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

18.11.2013

 

(RS)