W Gminie Trzebinia działają aż 83 organizacje pozarządowe. Duża ilość organizacji świadczy o wysokiej aktywności społecznej mieszkańców naszej gminy.

 

Najwięcej trzebińskich organizacji pozarządowych zajmuje się sportem, bo aż 30,1 procenta. Ponadto strukturę tzw. III sektora w naszej gminie tworzą organizacje zajmujące się rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych (16,8%), podmioty zajmujące się ratownictwem i ochroną zdrowia (12,4%), organizacje kulturalno-hobbistyczne (10,8%), podmioty zajmujące się pomocą społeczną (8,4%), organizacje obywatelskie (8,4%), organizacje prowadzące działalność prozdrowotną (6%), podmioty zrzeszające i działające na rzecz niepełnosprawnych (2,4%), organizacje zajmujące się nauką i wychowaniem (2,4%) oraz podmioty kultywujące tradycje narodowe (2,4%).


Pełny wykaz trzebińskich organizacji pozarządowych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Trzebinia pod adresem: www.trzebinia.pl (Dział: Mieszkańcy, Rozdział: Organizacje pozarządowe).


W latach 2011-2014 trzebińskie władze samorządowe zdecydowały się przeznaczyć ponad 13,2 mln zł na działalność organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Trzebinia.


Wspomniane środki finansowe są wydatkowane na dotacje dla organizacji, zakup usług, wspólną realizację zadań, pomoc lokalowo-techniczną oraz na koszty szkolenia, utrzymania gotowości bojowej i prowadzenia akcji ratowniczych przez trzebińskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.


Doceniając zasługi trzebińskich organizacji pozarządowych dla lokalnej społeczności staraniem Gminy Trzebinia wydany został w 2014 roku liczący blisko sto stron folder poświęcony organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Trzebini.


Wydawnictwo zawiera prezentację ponad osiemdziesięciu trzebińskich organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych, przybliżając czytelnikowi ich historię, zakresy działalności, władze statutowe oraz dane kontaktowe. Ponadto znajdziemy w nim między innymi informacje na temat struktury trzebińskich organizacji pozarządowych i współpracy tych podmiotów z Gminą Trzebinia.


- Organizacje pozarządowe i podmioty kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym partnerem dla samorządu gminnego. To członkowie tych organizacji są najbliżej mieszkańców naszej gminy, dlatego mają okazję do lepszego rozeznania społecznych problemów i potrzeb oraz wspólnego z władzami samorządowymi szukania najlepszych sposobów ich rozwiązywania. Dobra współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi to podstawa budowy społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy z nas w równym stopniu czuje się odpowiedzialny za lokalną społeczność - pisze we wstępie do publikacji Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.


Fot.: Okładka folderu poświęconego trzebińskim organizacjom pozarządowym.

 

10.11.2014

 

(RS)