Rozmowa z Andrzejem Pypno - pełnomocnikiem burmistrza Trzebini ds. edukacji i informatyzacji na temat projektów edukacyjnych oraz informatycznych realizowanych w Gminie Trzebinia w latach 2011-2014.

 

- Koordynuje Pan realizację w naszej gminie projektów o tematyce edukacyjnej i informatycznej. Jednym z pierwszych był "Nauczyciel Dobrych Praktyk". Na czym polegał?
- W projekcie tym Gmina Trzebinia jako jeden z trzech partnerów Powiatu Chrzanowskiego realizuje zadania polegające na organizacji praktyk studenckich w części swoich placówek oświatowych dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu z Chrzanowa. Nasze placówki uczestniczące w tym projekcie otrzymały nowoczesny sprzęt komputerowy i informatyczny obejmujący tablice multimedialne, laptopy, projektory multimedialne i oprogramowanie o łącznej wartości ponad 65 tys. zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w lutym 2011 roku i będzie trwała do końca 2014 roku.


- Kolejny projekt to "eProti"...
- W ramach tego przedsięwzięcia  w trzebińskich przedszkolach i szkołach podstawowych  objęliśmy bezpłatną nauką języka angielskiego za pomocą platformy e-learingowej (internetowej)  aż 1182 dzieci i uczniów w wieku od 4 do 8 lat. Projekt był realizowany przez rok od czerwca 2012 roku, a dzięki niemu młodzi trzebinianie mieli możliwość bezpłatnie podnieść poziom swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim.


- Na czym z kolei polegała "Cyfrowa szkoła"?
- To pilotażowy program rządowy, który realizowaliśmy w okresie od września 2012 roku do do czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini (Trzebionka) oraz w Szkole Podstawowej w Dulowej. Jego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu stosowania technologii informatyczno–komunikacyjnych. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymały 75 laptopów, 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów, sieć szkolną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wizualizery oraz oprogramowanie, a na jego  wdrożenie otrzymaliśmy  ponad 260 tys. zł dotacji. W ocenie dyrekcji szkół i nauczycieli uczniowie objęci  programem aktywnie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, a nauczyciele zaangażowani w to przedsięwzięcie zyskali dodatkowe umiejętności i kompetencje.


- Były również projekt, w ramach którego udało się zorganizować dodatkowe zajęcia dla trzebińskich uczniów...
- Tak. Chodzi o projekt „Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Trzebinia”. Był on realizowany dziesięciu trzebińskich szkołach podstawowych od lutego 2012 roku do końca roku szkolnego 2012/2013 i objął ponad pół tysiąca trzebińskich uczniów. Na jego wdrożenie Gmina Trzebinia otrzymała ponad 403 tys. zł. Przedsięwzięcie polegało na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, w tym wyrównawczych oraz doposażeniu uczestniczących w nim szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.


- Kolejny projekt edukacyjny to "Kluczowe kompetencje to podstawa"...
- Liderem tego projektu jest TOZCh, a my jesteśmy partnerem. W jego realizacji bierze udział 6 szkół podstawowych z naszej gminy, które działają na terenach wiejskich. Celem jest podniesienie jakości nauczania i oceniania uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych form pedagogicznych oraz organizację zajęć wyrównawczych. Prowadzone są też zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - taneczne, dziennikarskie. Szkoły uczestniczące w przedsięwzięciu otrzymały tablice interaktywne, rzutniki i laptopy za blisko 60 tys. zł oraz 240 tys. zł na organizację zajęć. Dodatkowo najlepsi uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych wyjazdach i imprezach artystycznych. Realizacja projektu rozpoczęła się latem 2013 roku i potrwa do końca roku szkolnego 2014/2015.


- Koordynuje Pan również wdrażanie dużego przedsięwzięcia informatycznego w naszej gminie przeciwdziałającego wykluczeniu cyfrowemu...
- Chodzi o projekt pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia – Internet szansą aktywnego rozwoju", na którego realizację pozyskaliśmy blisko 1 mln zł unijnego dofinansowania. W ramach jego wdrożenia w życie na przełomie 2013 i 2014 roku 110 trzebińskich rodzin,  które nie miały możliwości zakupu komputera i korzystania z internetu z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, wyposażyliśmy nieodpłatnie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do internetu. Zorganizowaliśmy dla nich również szkolenia w zakresie posługiwania się sprzętem komputerowym. Ponadto 9 niepełnosprawnych uczestników projektu wyposażyliśmy w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie w celu umożliwienia im łatwiejszego korzystania ze sprzętu komputerowego. Oprócz tego  przekazaliśmy 40 zestawów komputerowych do gminnych jednostek takich jak szkoły, domy kultury, filie biblioteczne i świetlice, gdzie również prowadzone są środowiskowe programy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu. Projekt będzie realizowany do końca maja 2015 roku. Po tym terminie przez kolejne 5 lat dalsze jego funkcjonowanie będzie finansowała Gmina Trzebinia.
Podsumowując można śmiało powiedzieć, że staramy się w naszej gminie aktywnie wdrażać w życie nowoczesne inicjatywy edukacyjne oraz przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w przypadku niezamożnych rodzin i osób.

 

Fot.: Andrzej Pypno - pełnomocnik burmistrza Trzebini ds. edukacji i informatyzacji.

 

10.11.2014

 

(RS)