Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Gminy Trzebinia powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy.

 

Biorąc pod uwagę, jak ważna jest pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości, który pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego, czynności wyboru powinny być przeprowadzone szczególnie starannie. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji (chyba że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

 

Szczegółowe informacje na temat ławników zawiera rozdział 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) – dalej USP.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Dla Gminy Trzebinia uzasadniony jest wybór łącznie 16 ławników na kadencję 2016 - 2019:

 

Do Sądu Okręgowego:

 • Wydział III Karny -2
 • Wydział VI Karny - 2
 • Wydział XI Cywilny-Rodzinny -2

Do Sądu Rejonowego w Chrzanowie:

 • Wydział III Rodzinny - 7
 • Wydział IV Pracy - 3

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydatów - wzór karty (KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA) zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693, do której kandydat zgodnie z art. 162 § 2 usp ma obowiązek doręczyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 • Imienną listę osób zgłaszających kandydatów wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób, gdy zgłoszenia na kandydata dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatów jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Najpóźniej w październiku 2015 roku rada gminy dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym. Listę wybranych ławników wraz ze zgłoszeniami i załączonymi do nich dokumentami przesyłane są prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych rada gminy wskazuje ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie i wpisuje ławnika na listę ławników oraz wydaje mu legitymację.

 

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Gminy Trzebinia – tel. 32 61211 227 wew. 141 lub 142

 

Uwaga: Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art.1 6 2§1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.