W budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (ul. Zielona 20, pokój nr 217, I piętro), w terminie 08 - 26.06.2015 r. wyłożono do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Gaj, Siersza, Trzebinia, Trzebionka, Wodna, Bolęcin, Czyżówka, Piła Kościelecka i Balin.

 

 

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 26.06.2015 r. w dni robocze w godzinach:
poniedziałek 7.30 - 16.00;
wtorek, środa, czwartek 7.30 – 14.00;
piątek 7.30 – 12.00

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów:

  • Gaj, Siersza, Trzebinia, Trzebionka, Wodna - jednostka ewidencyjna Trzebinia-miasto;
  • Bolęcin, Czyżówka, Piła Kościelecka - jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski;
  • Balin - jednostka ewidencyjna Chrzanów-obszar wiejski.

Dokumentacja tego projektu, składa się z: rejestrów gruntów, rejestrów budynków, rejestrów lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, map ewidencyjnych.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Powyższe leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości.

Niezapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. 

 

Wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.