Na terenie całego kraju w latach 2016-2018, prowadzony będzie monitoring różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

 

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie w ślad za pismem Ministra Środowiska znak:DLP-V.411.107.2016.DP z dnia 17 sierpnia 2016 r. informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

 

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

 

Treść programu oraz metodyka prowadzenia prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody

 

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

 

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania  obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.