Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza nabór wniosków do Programu PONE realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

herb

 

W ramach Programu PONE będzie możliwe udzielanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania poprzez wymianę nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trzebinia.

 

Termin składania wniosków do Programu PONE upływa w dniu 28 lutego br. Termin składania wniosków został wyznaczony w oparciu o decyzję WFOŚiGW w Krakowie w sprawie skrócenia terminu aplikowania przez Gminę o środki finansowe z dnia 8 maja 2017 r. na dzień 31 marca 2017 r.

 

Dotacja będzie udzielana na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora i wynosić będzie do 50 % kosztów kwalifikowanych,w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego ).

Wkład własny gminy wynosić będzie 10% kosztów kwalifikowanych.Wnioskodawcą może być podmiot (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzebinia w którym funkcjonuje stary, nieekologiczny kocioł na paliwa stałe.

 

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:


1/ Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2/ Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
3/ Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
4/ Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
5/ Podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
6/ Montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.Kotły wymienione w pkt 2-4 powinny spełniać wymagania „ekoprojektu” zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

 

Planowany harmonogram działań:
- do 28 lutego 2017 r. - termin naboru wniosków,
- marzec 2017 r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW.Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.


Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w pok. nr 27 budynku Urzędu Miasta w Trzebini lub telefonicznie pod numerem (32) 71 11 027.