Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 24 lutego 2017 r. o godz. 9:00, w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

 

sesja

 

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji

przedstawia się następująco:

 

I.    Otwarcie sesji.

II.  Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.

2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2025.

3. Zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. nr X/110/VII/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

4. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego.

5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi i ochrony zwierząt.

6. Określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów.

7. Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”

8. Nadania honorowego obywatelstwa Gminy Trzebinia mieszkańcowi Trzebini Panu Andrzejowi Kostce.

9. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 522/8 o pow. 0,0035 ha, 522/7 o pow. 0,0034 ha i 522/13 o pow. 0,0036 ha, obręb Dulowa, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

10. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 726/33 o pow. 0,0204 ha.

11. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 254/4 o pow. 0,0253 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych.

12. Zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXVI/334/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia
28 października 2016r. dotyczącej zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych o numerach geodezyjnych: 776/4 i 60/7, położonych w obrębie Siersza.

13. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V.   Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.     

VI. Sprawy bieżące i wniesione.

      a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VII.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IXZamknięcie sesji.