Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00, w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a. 

 

sesja

 

Porządek obrad  sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji
 
przedstawia się następująco:

 

I. Otwarcie sesji.

II. Sprawozdanie z działalności pracy Policji za 2016 rok.
III. Rozpatrzenie
zmian porządku obrad.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach

 1. Wniesienia wkładów i objęcia w zamian udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini.
 2. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.
 3. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.
 4. Zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. nr XXVII/339/VII/2016 w sprawie opłaty targowej.
 5. Finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów
  z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
 6. Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 7. Przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Trzebinia.
 8. Wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON”.
 9. Zmiany nazwy osiedla ”Osiedle Związku Walki Młodych” w Trzebini.
 10. Zmiany nazwy ulicy ”Generała Zawadzkiego” w Trzebini.
 11. Zmiany nazwy ulicy ”Nowotki” w Trzebini.
 12. Zmiana nazwy ulicy ”24 Stycznia” w Trzebini.
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 856/5 o pow. 0,0017 ha, obręb Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
 14. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1141/15 o pow. 0,1223 ha.
 15. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1332/20 o pow. 0,0084 ha i 1332/22 o pow. 0,0179 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.
 16. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnościami przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 2322/1 o pow. 0,1259 ha.
 17. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


V. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VI. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII.   Zapytania i wolne wnioski.

IX.   Zamknięcie sesji.