Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 26 maja 2017 r. o godz. 9:00, w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

 

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji
 
przedstawia się następująco :

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach

1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.

2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.

3. Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.

4. Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem.

6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini.

7. Zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do zamiany nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Wąskiej 5 w Trzebini na nieruchomość położoną na terenie byłego Szybu „Zbyszek” w Trzebini.

8. Zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Trzebini.

9. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1423/12 o pow. 0,0037 ha obręb Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

10. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze  bezprzetargowej nieruchomości gruntowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego na rzecz jej użytkownika wieczystego.

11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 522/3 o pow. 0,0157 ha obręb Dulowa, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 233/4 o pow. 0,0041 ha i 233/7 o pow. 0,0162 ha obręb Dulowa, stanowiącą własność prywatną.

12. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.     

VI. Sprawy bieżące i wniesione.

      a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VII.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IXZamknięcie sesji.