Informujemy o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

 LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” działająca na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy:

                                                

dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie – ogłoszenie nr 3/2017. LGD nabór wniosków

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – ogłoszenie nr 5/2017.

 

dla przedsięwzięcia:  2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju  istniejącego przedsiębiorstwa” – ogłoszenie nr 4/2017.

 

dla przedsięwzięcia: 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – ogłoszenie nr 6/2017.

 

W związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborem wniosków oraz powołując się na INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” załączniki do wniosku będące kopią dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.W związku z powyższym biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" wyznacza termin na obijanie dokumentów za zgodność z oryginałem od 10.07.2017 roku do 4.08.2017 roku (pon-pt w godzinach 10:00-15:00).

 

http://www.partnerstwonajurze.pl/